Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 03 2017
Voorlopige resultaten Cultuureducatie met Kwaliteit Breda
De voorlopige uitkomst van de enquête Cultuur met Kwaliteit (CmK), die in januari en februari werd gehouden onder een aantal scholen laat in vergelijking met twee jaar geleden een groei zien. Zo worden er meer zaken in een lessenplan vastgelegd, is vaker sprake van een vast budget voor cultuureducatie en zijn er meer scholen met een doorlopende leerlijn cultuureducatie.
Scholen verleggen gaandeweg de focus wat verder naar doelstellingen van cultuureducatie voor de lange termijn. Ook is er meer geïnvesteerd in kennisvermeerdering.


Doorlopende leerlijn

Er is stevige progressie geboekt in de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn cultuureducatie. Vooral voor de beschrijving van de verbinding van de doorlopende leerlijn met andere vakken en leergebieden is meer aandacht geweest, evenals aandacht voor de te ontwikkelen culturele vermogens. De inhoud van de doorlopende leerlijn (visie, beschrijving van kwaliteit, de aan te spreken culturele vermogens bij de leerlingen en de relaties met andere vakken en leergebieden) zijn bij de meeste scholen al beschreven, of men is daar nog mee bezig.

Deskundigheid van de leerkracht

Ten aanzien van de algemene kennis en deskundigheid van de leerkrachten op het gebied van cultuureducatie is er sprake van een duidelijke vooruitgang. De grootse progressie zit in de kennis van de leerinhouden van kunst en cultuureducatie, en de bevestiging dat men deze kennis heeft opgedaan uit het leren werken met de Culturele Ladekast.  Men is bovendien beter in staat in te schatten of de culturele activiteiten leiden tot een verbetering van de (culturele) vermogens van de leerling, en of de culturele activiteiten kwalitatief voldoende zijn. Ook op het gebied van de vakdidactische deskundigheid zien we vooruitgang. De leerkrachten beheersen vooral die vaardigheden die direct betrekking hebben op de eigen vakdidactiek, zoals het weten welke lesstof het meest en het minst geschikt is voor de leerlingen, de kunst- en cultuurles af kunnen stemmen op het niveau van de leerlingen en weten waar men de juiste materialen kan vinden om de inhoud van de kunst- en cultuurles vorm te kunnen geven. 

Met de vaardigheden in de klas: weten hoe een les op het gebied van kunst- en cultuureducatie het best opgebouwd wordt; een creatief proces bij de eigen leerlingen op gang kunnen brengen en hen daarin begeleiden; gebruik maken van de culturele vermogens bij de opbouw van een cultuurles a.d.h.v. de Culturele Ladekast en zien met welke onderdelen de leerlingen de meeste moeite hebben en kunnen daar actief op anticiperen, zit het over het algemeen wel goed. Verbetering is nog mogelijk in het lering trekken uit de lessen en hier een verbeterslag op maken.

Cultureel aanbod voor de school

Scholen hebben steeds meer een eigen profiel, waar passend cultureel aanbod bij gezocht wordt. Het initiatief is meer bij de scholen komen te liggen.  Scholen beperken zich niet (meer) tot één enkele manier om tot een cultureel aanbod te komen, maar zijn meer initiatief gaan tonen: niet alleen stelt men zelf de vraag aan de aanbieder; men 'weegt' ook steeds vaker bestaand aanbod op geschiktheid.  De school maakt niet zonder meer gebruik van een vast productaanbod, men heeft doorgaans ook aanvullende wensen. De activiteiten die buiten de Ontdekking om worden uitgevoerd, passen op de wensen van de school, met name in aansluiting op de andere vakken en leergebieden en op de kennis en vaardigheden van de leerkrachten. Dat onderstreept dat men kritischer is geworden in het selecteren van passend aanbod. Het kan ook wijzen op een hogere kwaliteit van activiteiten. 

Culturele ontwikkeling van de leerlingen

Vergeleken met het vorige schooljaar is volgens de scholen op alle culturele vermogens een stevige verbetering te zien. Het analyserend vermogen en het vermogen tot presenteren kenden de grootste vooruitgang. De meerwaarde van een (digitaal) portfolio om de culturele ontwikkeling van leerlingen te volgen, wordt door driekwart van de scholen onderschreven. Een enkeling maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. Dat is een flinke toename: in 2015 werd het gebruik van een portfolio door bijna de helft van de scholen wenselijk gevonden en was er nog geen enkele school die er gebruik van maakte. Ook maakt men iets vaker gebruik van een kwaliteitskaart cultuureducatie. 

Samenwerking met culturele aanbieders

De scholen zien een zekere meerwaarde in de samenwerking met de culturele aanbieders. Men is van oordeel dat de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie door de inbreng van de culturele aanbieder(s) nog meer aan kwaliteit gewonnen heeft.

Draagvlak voor cultuureducatie

Het draagvlak voor cultuureducatie is binnen de scholen onveranderd groot gebleven. Men vindt het vooral belangrijk dat de leerkrachten een bijdrage kunnen leveren aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen. 

© Cultuurwinkel Breda