Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
28 01 2016
Onderwijs in 2032: vaardig, waardig en aardig
Het Platform Onderwijs 2032 leidde vanaf november 2014 een nationale discussie over het onderwijs van de toekomst. Hashtag #onderwijs2032 was korte tijd trending topic op twitter. De denkrichtingen en voorgestelde keuzes werden voorgelegd aan ruim 300 leraren, leerlingen, ouders, ondernemers en schoolbestuurders, vertegenwoordigd door diverse landelijke onderwijsadviesbureau ’s. Dit resulteerde in het rapport Onderwijs 2032 dat op dit moment als advies voorligt bij het kabinet. Dit advies bevat niet alleen de contouren van een curriculum van de toekomst, maar ook voorbeelden ter inspiratie. Het bouwt voort op veranderingen in het onderwijs die reeds zijn ingezet. Cultuurwinkel was nieuwsgierig naar de uitkomsten en naar de relatie met ons cultuuronderwijs. Voor geïnteresseerden is het advies en de begeleidende brief aan de Tweede Kamer beschikbaar. Cultuurwinkel Breda noteert haar eerste bevindingen.

Het Platform onderscheidt een aantal kenmerken van gewenst toekomstig onderwijs, waaronder een grotere nadruk op persoonsvorming (naast kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming) het derde hoofddoel van het onderwijs. Met een beter evenwicht tussen deze doelen kan het onderwijs leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Het gaat vooral om leervaardigheden als: creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Dit sluit naadloos aan op de vermogens uit de Culturele Ladekast, de doorlopende leerlijn cultuureducatie.

Ondanks dat de adviezen in het rapport Onderwijs 2032 interessant zijn voor ons onderwijs, zullen veel leerkrachten niet veel nieuws lezen. De vele trainingsdagen in het kader van onderwijsvernieuwing behandelen dezelfde thema’s. Zoals: de leraar als coach die voorkennis bij de leerlingen activeert, nieuwsgierigheid opwekt, open vragen stelt en vooral leerlingen uitdaagt om zelf onderzoekende vragen te stellen en ook een leraar die kinderen leert om verbanden te leggen, samen te werken en flexibel te zijn. Enkele aanbevelingen in het rapport raken de thema’s uit het Ontwikkelingsgericht leren zoals: het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Een groot aantal leraren en scholen brengt de visie van het platform op dit moment al in praktijk.

De aandacht in het rapport Onderwijs 2032 voor mediawijsheid bouwt voort op bestaande initiatieven die op scholen zijn ingezet. Veel leerkrachten besteden aandacht aan het vergaren van betrouwbare informatie, de gevaren van online marketing etc. In de Culturele Ladekast zijn er o.a. vanuit de leerlijn Beeldcultuur diverse programma’s met aandacht voor internet en sociale media. 

Het rapport onderstreept het belang van leren in context en het aanwakkeren van creativiteit van kinderen. Het thema creativiteit staat hoog op de agenda van diverse aanbieders, de Pabo, De Stilte en Nieuwe Veste. Opbrengsten hiervan sijpelen door naar alle scholen in Breda, waarbij ook de cultuurcoaches een actieve rol spelen. Suggesties uit het rapport die aansluiten bij de culturele vermogens uit de Culturele Ladekast zijn het werken met vakoverstijgende thema’s en verbindingen maken met de praktijk en technologische ontwikkelingen.

Het Platform Onderwijs 2032 beschouwt Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap als verplichte onderdelen van het kerncurriculum. Zij doet de aanbeveling om het onderwijs daarbij op te delen in 3 domeinen:

  1. Mens en MaatschappijLeerlingen leren om zowel vanuit historisch, geografisch als politiek, economisch en maatschappelijk perspectief naar de samenleving te kijken.
  2. Natuur en TechnologieLeerlingen ontwikkelen een solide basiskennis om natuurwetenschappelijke en technische verschijnselen te begrijpen en te onderzoeken.
  3. Taal en CultuurLeerlingen krijgen inzicht in verschillende culturen en de wijze waarop die tot uitdrukking komen in taal en kunst. Ze maken kennis met diverse kunstvormen zoals literatuur, muziek en theater, leren hierop te reflecteren en er vanuit hun eigen verbeelding aan bij te dragen. 

(bron: rapport Onderwijs 2032. Jan.2016)

Wij zijn zeer benieuwd naar hoe jullie deze opsplitsing in drie domeinen zien. Stuur je reactie naar Astrid Nooij. Uiteraard zijn ook andere reacties naar aanleiding van het artikel en het rapport van harte welkom.

Leraren en scholen zijn bepalend in hoe het curriculum – landelijk en op hun eigen school – er straks uitziet. Je kunt je aanmelden op onsonderwijs2032.nl.
Ben je nieuwsgierig naar de reactie van Stichting Leerplankader Onderwijs kijk dan onder curriculumvandetoekomst.slo.nl
#onderwijs2032 - De toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs


 

© Cultuurwinkel Breda