Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
01 07 2015
De Ontdekkingsgesprekken: zicht op cultuuronderwijs
Wethouder aan het woord
Dit voorjaar spraken wij samen met de cultuurcoaches over het cultuuronderwijs op de basisschool met directeuren en de ICC-ers of de Cultuurwerkgroep. De directe aanleiding was de nieuwe Ontdekking en een kennismaking met de cultuurcoaches.

We willen in Breda cultuuronderwijs graag integraal de aandacht geven. Dat betekent niet alleen dat we samen werken met alle culturele instellingen en de cultuurcoaches, maar ook dat we de scholen vragen wat hun visie is op cultuuronderwijs, hoe zij dat realiseren op school en hoe de Ontdekking daarvoor wordt ingezet. Het idee van de nieuwe Ontdekking is om meer inzicht te verschaffen in cultuuronderwijs als doorlopende leerlijn en aandacht te schenken aan de rolverdeling tussen de culturele instelling en de leerkracht zodat zij elkaar ook daadwerkelijk ondersteunen.

De bevindingen van onze gesprekken gebruiken we om concrete afspraken te maken met alle scholen over wat zij ambiëren en welke ondersteuning we daarin kunnen bieden. Daarin bepaalt de school zelf hoe ambitieus ze zijn en hoe zij cultuuronderwijs organiseren. Daarnaast kunnen we met de input gericht met de culturele instellingen activiteiten ontwikkelen en aanbieden. Graag houden we vinger aan de pols zodat we het aanbod van de stad kunnen blijven bijsturen op basis van de behoeften van de scholen.

We hebben 48 scholen gevraagd naar hun ambitie. De Bredase scholen kunnen we indelen in verschillende scenario’s: 1/3 van de scholen neemt De Ontdekking af; 1/3 van de scholen neemt naast De Ontdekking nog meer aanbod en/of scholing af en nog eens 1/3  is daarnaast actief bezig met het implementeren van een doorlopende leerlijn d.m.v. het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Bevindingen uit de gesprekken:
Algemeen:

 • De transitie van De Ontdekking wordt positief ontvangen. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan het rijke aanbod dat de culturele instellingen bieden.
 • Alle scholen willen heel graag goed cultuuronderwijs en willen graag hulp bij het inrichten hiervan.
 • Scholen hebben het ontdekkingsgesprek met Cultuurwinkel en cultuurcoach als prettig en helder ervaren en willen graag een vervolg gesprek.
 • Opgevallen is dat steeds meer scholen themagericht onderwijs geven bijvoorbeeld: 4x Wijzer en IPC.
 • Er mag meer aandacht worden geschonken aan het proces wat een kind doorloopt tijdens kunsteducatie vanaf concept tot eindproduct.
 • Mogelijkheden om kunsteducatie te koppelen aan zaakvakken zijn welkom.
 • De betrokkenheid van de directie bij het inzetten van cultuuronderwijs in de school is van cruciaal belang.

Knelpunten:

 • De meerwaarde en het vakoverstijgende karakter van cultuureducatie is bij een groot aantal scholen onvoldoende ingebed;
 • Er is nog veel onduidelijkheid over wat een doorgaande leerlijn precies is.
 • De doelstelling van de Culturele Ladekast met de vermogens en de kerndoelen en de uitvoering in de praktijk liggen nog ver uit elkaar. Er is behoefte aan meer kennis op vele scholen om dit goed uit te voeren;
 • ICC-ers vinden het moeilijk om draagvlak te creëren binnen hun team;
 • Het blijkt lastig om organisatorisch projecten goed uit te voeren i.v.m. tijd voor de organisatoren op school;
 • ICC-ers hebben vaak te weinig tijd en uren om alles goed te doen en ervaren soms onvoldoende affiniteit met cultuureducatie binnen het team;

Er is behoefte aan:

 • Heldere lespakketten (zoals De Ontdekking, 123-Zing, aanbod van diverse culturele aanbieders) die op maat van de school kunnen worden gegeven (halffabricaten)
 • Inspiratie en vaardigheden door vakdocenten in de klas.

Uit de gesprekken blijkt de volgende scholingsbehoefte:

 • Meer kennis over de inhoud van de Culturele Ladekast en de vertaling naar de lespraktijk;
 • Het themagericht onderwijs koppelen aan cultuuronderwijs (er zijn al een paar mooie voorbeelden van op een aantal scholen);
 • Technische vaardigheden aanleren en kunnen toepassen in de klas. Bijvoorbeeld door  voorbeeldlessen door de vakdocent  in de klas.

  

© Cultuurwinkel Breda