Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
nieuws
09 02 2017
Cultuur met kwaliteit gelden toegekend
Op 1 februari hebben wij het goede nieuws ontvangen dat het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende vier jaar opnieuw subsidie voor cultuuronderwijs toekent aan gemeente Breda. De aanvraag, die in opdracht van de gemeente is geschreven, speelt in op de wensen van zowel het onderwijs als van het culturele veld.

In 2016 is tijdens diverse bijeenkomsten en gesprekken bij het onderwijs en culturele aanbieders de vraag opgehaald waar het cultuuronderwijs de komende jaren aandacht aan zou moeten besteden. Hiervoor is teruggeblikt op de resultaten die de afgelopen vier jaar met Cultuureducatie met Kwaliteit zijn bereikt, maar ook zijn de nog openstaande wensen besproken. In de aanvraag komt deze input samen tot drie belangrijke thema’s.

Het eerste thema is creativiteitsontwikkeling. Uit allerlei rapporten komt naar voren dat het onderwijs creatieve denkers moet voortbrengen, maar wat dit in de praktijk betekent is nog niet altijd duidelijk. Hoe zorg je ervoor dat het curriculum bijdraagt aan de ontwikkeling van creatieve vaardigheden? Welke rol kan de cultuursector hierin spelen en wat betekent dit voor de leerkracht? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering voor het onderwijs en het culturele veld. Ook de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten zal worden belicht.

Het tweede thema is de ontwikkeling van het educatieve aanbod. Scholen werken steeds vaker vraaggericht, maar hebben voor het vertalen van hun vraag naar een activiteit wel behoefte aan de kennis van het culturele veld. Door het inzetten van co-creatie voor de ontwikkeling van het aanbod wordt de komende jaren een intensievere samenwerking tussen het onderwijs en de culturele partijen gestimuleerd.

Het aanpassen van De Ontdekking aan de wensen van het onderwijs en het culturele veld vormt het derde thema. Dit betekent dat binnen deel I van De Ontdekking zal worden gekeken naar een basisprogrammering voor het totale onderwijs, terwijl in de plannen voor deel II de behoefte aan maatwerk verder centraal komt te staan. Zowel het onderwijs als het culturele veld zullen bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol toebedeeld krijgen.

Cultuurwinkel Breda zal binnenkort alle betrokkenen nader informeren en ook via deze nieuwsbrief updates blijven geven. Indien u op dit moment al vragen heeft kunt u contact opnemen met Wendy Goossens (w.goossens@breda.nl). Zij is namens Cultuurwinkel Breda aanspreekpunt voor Cultuureducatie met Kwaliteit. 

© Cultuurwinkel Breda