Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Kerndoelen en eindtermen
Cultuureducatie krijgt binnen het onderwijs steeds vastere voet aan de grond. Regelingen als Versterking Cultuureducatie in het primair onderwijs, de invoering van het vak CKV in het voortgezet onderwijs en de opkomst van erfgoededucatie hebben ervoor gezorgd dat cultuureducatie op veel scholen een stevigere plek in het curriculum en het schoolbeleid heeft gekregen.

Primair onderwijs

Basisscholen werken met kerndoelen, die de hoofdlijnen vormen van de inhoud van het onderwijs. De kerndoelen zijn geformuleerd voor vijf leergebieden, waaronder Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld.

  • Kunstzinnige oriëntatie: Via dit leergebied maken kinderen kennis met kunst en cultuur, bijvoorbeeld door musea of voorstellingen te bezoeken en literatuur te lezen. Ook doen kinderen zelf actief aan tekenen, handvaardigheid, muziek en beweging.
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: Sommige aspecten van cultuureducatie, bijvoorbeeld cultureel erfgoed, vallen zowel onder het vorige als onder dit leergebied. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder meer gebruik maken van cultureel erfgoed.


Er zijn vaak relaties te leggen tussen kunstvakken en andere vakken. Dit wordt vakoverstijging genoemd. Zo is cultureel erfgoed nauw verbonden met het vak geschiedenis. Voor ieder leergebied zijn kerndoelen geformuleerd. Onderaan deze pagina is een overzicht van alle kerndoelen in het primair onderwijs als download beschikbaar.


Meer informatie over cultuureducatie op Bredase basisscholen is te vinden op de paginas Leerkrachten PO en De Ontdekking.

 

Voortgezet onderwijs

Aan het einde van de basisschool kiezen leerlingen voor een van de soorten voortgezet onderwijs. In de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten leren leerlingen ongeveer hetzelfde. Daarna zijn er verschillen in niveau en duur.

In de onderbouw (leeftijd 12 t/m 14 jaar) zijn 58 nieuwe kerndoelen van kracht, verdeeld over zeven leergebieden. Het leergebied Kunst en Cultuur is een van de zeven leergebieden. Het algemene doel van dit leergebied is dat leerlingen ‘een brede oriëntatie op kunst en cultuur’ ontwikkelen. De kerndoelen 48 t/m 52 hebben betrekking op dit leergebied. Het leergebied biedt onderdak aan de vakken muziek, dans, drama, de beeldende vakken (handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen) en audiovisuele vorming. Erfgoededucatie is hierin verweven en valt bovendien onder het leergebied Mens en Maatschappij. Bijvoorbeeld in kerndoel 40: omgaan met historische bronnen.


In de bovenbouw wordt het onderwijs gedifferentieerd aangeboden voor het vmbo, havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) of vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

  • In het vmbo wordt cultuureducatie ondergebracht onder de Kunstvakken 1 en 2.
  • In de havo en vwo zijn dat CKV (voorheen CKV1), Kunst algemeen (voorheen CKV2 ) en Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek 3 (voorheen CKV3). Leerlingen op het vwo kunnen in plaats van CKV kiezen voor Klassieke Culturele Vorming (KCV).

Klik op de links voor meer informatie over  kerndoelen of eindtermen in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over cultuureducatie in het algemeen is te vinden op de pagina Docenten VO.

 

Doorlopende leerlijn

Cultuurwinkel Breda ontwikkelt een model waarin de kernconcepten en kerndoelen zijn geïntegreerd en samenhang kennen. Voor meer informatie neem contact met ons op. 

© Cultuurwinkel Breda