Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Voorwaarden en spelregels aanbod Ontdekking
Cultuureducatie in het basisonderwijs is belangrijk. Daarom werkt Nieuwe Veste samen met het onderwijs en het culturele veld aan de ontwikkeling van De Ontdekking. Met het thematische aanbod van De Ontdekking willen we flexibel inspelen op de behoefte van scholen, zodat cultuur écht een verrijking van de lesstof is. De Ontdekking daagt kinderen uit en wil boeien, meevoeren en verwonderen. De Ontdekking verruimt de blik, verleidt tot het proeven van het onbekende en helpt daarmee een brede smaak te ontwikkelen. De Ontdekking geeft kinderen de kans een eigen mening te vormen én te uiten: wat vinden ze mooi – of juist niet – en waarom? Zo draagt De Ontdekking duurzaam bij aan de ontwikkeling van zelfbewuste kinderen die elkaar en de samenleving met open vizier en zonder vooroordelen tegemoet treden.Voorwaarden en spelregels

Je hebt je via de website aangemeld als aanbieder bij Nieuwe Veste. Hoe nu verder? Na aanmelding neemt Nieuwe Veste contact op en bespreekt de mogelijkheden en spelregels. Als Nieuwe Veste en de aanbieder overeenstemming bereiken, krijgt de aanbieder inloggegevens. De aanbieder kan een profielpagina aanmaken en het aanbod op de website van Nieuwe Veste plaatsen. In de paragraaf ‘Kwaliteit’ vind je meer over de criteria die we hanteren voor het opnemen van aanbieders.

Annuleren activiteit. Kan een school een afgesproken activiteit annuleren? Kan een activiteit niet doorgaan door verwijtbaarheid van de school, dan kan de aanbieder de geoffreerde uren tóch factureren, uiteraard exclusief reiskosten en niet gemaakte onkosten. Vanzelfsprekend ook alleen als de annulering niet overeenkomt met de afgesproken afzegtermijn. In geval van overmacht bij de school (zoals overlijden in eerstelijnsverband, brand of calamiteiten) rekenen we op de flexibiliteit van de aanbieder voor het verplaatsen van de activiteit.

Spelregels voor plaatsing.

 • Voorwaarde 1. Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (en hebt eventueel een BTW-nummer).
 • Voorwaarde 2. Je moet hebben aangetoond dat je inhoudelijk, pedagogisch en didactisch voldoende bagage in huis hebt. Zie ook de paragraaf ‘Kwaliteit’.
 • Voorwaarde 3. Je aanbod moet zijn voorzien van beeldmateriaal.
 • Voorwaarde 4.  De blokjes algemene informatie én de contactgegevens dienen volledig te zijn ingevuld. Zonder bovengenoemd beeld- en tekstmateriaal kun je niet in het aanbod op de website worden opgenomen.

De gang van zaken op school :

 • Bij een activiteit moet altijd een leerkracht aanwezig zijn i.v.m. verantwoordelijkheid bij calamiteiten. Spreek de school aan als dat niet gebeurt!
 • Probeer zoveel mogelijk de leerkracht te betrekken bij de activiteit.
 • Mocht er ruimte zijn, bespreek dan de activiteit kort na met de desbetreffende leerkracht.
 • Als het niet goed gaat, bespreek dit dan eerst met de school. Bij ernstige klachten, neem dan contact op met Nieuwe Veste. Uiteraard horen we ook graag de succesverhalen!

De geïnteresseerde school

 • Als een school geïnteresseerd is in je aanbod, dan neemt de school contact op met de aanbieder.
 • Zorg dat je goed bereikbaar bent!
 • School en aanbieder maken samen afspraken over datum, tijd, locatie en groepen.
 • De prijs, ook eventuele reiskosten en materialen worden bij het invoeren van het aanbod opgenomen. Evt. korting kan je in de tekst opnemen. Ga in de prijsbepaling uit van de basis (duurste) prijs en geef goed aan wanneer en op welke manier de korting van toepassing zou kunnen zijn. Als een school jouw aanbod opneemt in het programma wordt de prijs automatisch opgenomen. De school kan een kortingsbedrag opnemen als ze het in hun jaarprogramma plaatsen.
 • Scholen hebben een beperkt budget en stellen op basis daarvan hun programma samen. Het is dan ook niet mogelijk een hogere rekening te sturen, behalve als dit vooraf is afgesproken (per e-mail).
 • Geef de school helder de voorwaarden aan voor het afnemen van jouw aanbod. Bespreek daarin ook waar de school zelf voor moet zorgen.
 • Overeenstemming m.b.t. de verwachtingen voorkomt teleurstelling.
 • Neem in de afspraken met de school ook altijd ontbindende voorwaarden op. Denk daarbij aan afzegtermijnen en de kosten die dat met zich mee brengt.
 • In de KCE gids kan je aangeven hoeveel ruimte je hebt voor het plaatsen van het aanbod. Er zijn in het systeem een aantal opties voor het plannen van het aanbod opgenomen. Hiermee kan je sturen op beschikbaarheid. Als het vol is kan er niet meer ingeschreven worden.
 • De school stelt het programma samen via de website van De Ontdekking van Nieuwe Veste. Na goedkeuring door Nieuwe Veste krijgen alle betrokken partijen een e-mail dat het programma kan worden uitgevoerd.
 • Zijn er omstandigheden waardoor het niet uitgevoerd kan worden of zijn er aanpassingen nodig (in prijs), dan dient de school contact op te nemen met Nieuwe Veste en wordt er een aanpassing gemaakt in het formulier.
 • Als het programma van de school is goedgekeurd, kan er geen verandering meer plaatsvinden in het programma. Bij uitzondering kan dit door Nieuwe Veste worden gedaan. Nieuwe Veste is geen partij m.b.t. de afspraken tussen school en aanbieder.

Financiën Tarieven en btw

 • Als aanbieder hanteer je een standaard uurloon per activiteit. Nieuwe Veste hanteert een duidelijke prijsopbouw voor aanbieders:
 • Het gangbare tarief is minimaal € 50,00 per klokuur en mag maximaal € 65,00 per klokuur zijn.
 • Reiskosten: max € 0,28 cent per kilometer (inclusief BTW).
 • Activiteiten voor leerlingen tot 21 jaar vallen onder het BTW vrije tarief. Bij overige activiteiten kan bovenop het gangbare of afgesproken uurtarief 21% BTW gerekend worden. Prijzen van voorstellingen op school zijn altijd inclusief 6% BTW. Wij wijzen scholen erop dat de uurtarieven van aanbieders onderhandelbaar zijn.
 • Neem de materiaalkosten op in het systeem. Deze kunnen niet achteraf gefactureerd worden.
 • Facturering vindt plaats onder de volgende condities:

Voor elke activiteit die in het deelnameformulier staat, moet één factuur worden gestuurd. Er mogen dus geen verzamelfacturen worden gemaakt. Zorg dat facturen van een kalenderjaar bij de school binnen zijn vóór 10 januari van het daaropvolgende jaar. 

 • Nadat de activiteit is afgerond, zet de aanbieder een factuur via de KCE gids bij de school.
 • De factuur moet overeenkomen met hetgeen is ingevuld in het jaarprogramma van de school.
 • Controleer de gegevens goed. Indien het bedrag niet overeenkomt met de afspraken, dan neemt de aanbieder contact op met de school.

Op de factuur moet staan:

 • NAW-gegevens (Naam, Adres, Woon/Standplaats) van jou als aanbieder (let op IBAN nr.)
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • KvK-nummer
 • Factuurnummer en datum
 • Naam van de school die de activiteit heeft geboekt
 • Naam van de activiteit
 • De datum/data waarop de activiteit(en) heeft (hebben) plaatsgevonden
 • Voor welke groepen de activiteiten uitgevoerd zijn Het gefactureerde bedrag moet zijn uitgesplitst in uurloon, materiaal/ huur of gebruik instrumenten en reiskosten. Voor grotere instellingen zoals musea, vervoersmaatschappijen en theaters kunnen andere afspraken gelden die vooraf met Nieuwe Veste zijn overeengekomen.

Kwaliteit

Nieuwe Veste gaat voor kwaliteit. Daarbij is het belangrijk dat naast de kennis en vaardigheden in je eigen vakgebied, de kwaliteit, organisatie en de inhoud van de aangeboden lessen (didaktiek) en de kwaliteit in het omgaan met leerlingen (pedagogiek) in orde is. Belangrijk is ook dat de leerlingen een positieve beleving overhouden aan de activiteit. Referenties, lesbezoek en reviews zijn de manieren waarop wij de kwaliteit van het aanbod bewaken. Middels evaluaties worden wij door de school hierover geïnformeerd, de aanbieder kan dit via de KCE gids inzien. Wij gaan met aanbieders in gesprek als blijkt dat de kwaliteit niet voldoende is. Nieuwe Veste heeft met het culturele veld Kwaliteitscriteria samengesteld. Kwaliteit in de inhoud van de aangeboden lessen (didaktiek) en kwaliteit in het omgaan met de leerlingen (pedagogiek).

Wil je je via De Ontdekking aanbieden aan het onderwijs, dan moet je aanbod aan een aantal criteria voldoen, naast de kennis van je eigen vakgebied. Om een kwalitatief hoogstaand cultuurmenu te garanderen dat recht doet aan de autonomie van de professionele kunsten aan de ene kant en de behoeften aan vertaalslag naar het niveau van de leerlingen/school aan de andere kant zijn, is een aantal criteria te formuleren op basis waarvan het cultuurmenu samengesteld kan worden.

Professionaliteit

Receptief. Kunst die verwondert en schuurt. Tot nadenken stemt, voorbij de geijkte kaders. Aangeboden door professionele instellingen/ kunstenaars/gezelschappen/initiatieven. Ondersteunt door een lesbrief (of iets dergelijks) waarin de leerkracht handvatten krijgt om met de leerlingen dat wat ze gaan beleven voor te bereiden en/of na te bespreken.

Actief. Aangeboden door professionele kunst- en cultuurinstellingen. Het aanbod is ontwikkeld door HBO geschoolde kunstvakdocenten of BIK (Beroeps Kunstenaar in de Klas) geregistreerd. Aanbod uit de gemeente heeft voorrang.

Redenen hiervoor zijn:

 • Duurzaamheid: aanbieders kunnen een relatie opbouwen met het onderwijs. Dit bevordert de kwaliteit van het aanbod. De aanbieder leert de school kennen en kan daar met het aanbod op inspelen.
 • Rendement: ontwikkelkosten van de aanbieder kunnen hierdoor ‘eruit gehaald’ worden.
 • Het (financieel) steunen van de gemeentelijke aanbieders bevordert ook de gemeentelijke culturele infrastructuur. Samen wordt verantwoordelijkheid gedragen voor het gemeentelijk culturele klimaat.

ECHTER: Als het aanbod niet aanwezig is in Breda of de kwaliteit en diversiteit van het menu niet gegarandeerd zijn, kan het uit de regio of elders uit het land gehaald worden (i.s.m. Chassé en Kunstbalie).

Educatieve inbedding van producten Passend bij de doelgroep. De aanbieder is zich bewust van de doelgroep waarvoor hij/zij staat. Dat wil niet zeggen dat het ‘kinderachtig’ moet zijn, maar dat het kinderen in staat stelt om het eigen te maken/te kunnen volgen/ plaatsen. Cultuur mag en moet soms vervreemdend zijn. Het is belangrijk het kind (en de leerkracht) daar wel op voor te bereiden of achteraf aandacht aan te besteden.

Passend voor onderwijs. Het aanbod wordt ondersteunt door een lesbrief (of iets dergelijks) waarin de leerkracht handvatten krijgt om met de leerlingen dat wat ze gaan beleven voor te bereiden en/of na te bespreken. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan wat de leerkracht kan verwachten en hoe de leerkracht zichzelf en de kinderen kan voorbereiden.

Pedagogisch handelen aanbieder

 • maakt contact met de leerlingen in ontspannen sfeer; zorgt voor goede feedback.
 • zorgt voor veiligheid.
 • ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen.
 • benadrukt een positieve leerhouding en is duidelijk naar ongewenst gedrag.
 • zorgt voor goed klassenmanagement.

Didactisch handelen aanbieder:

 • maakt het leerdoel van de les duidelijk.
 • kan een duidelijke instructie geven.
 • betrekt leerlingen bij de les.
 • besteedt de geplande lestijd volgens adequate planning.
 • kan aansluiten bij het niveau, de ontwikkeling en de belevingswereld van de leerlingen.
 • evalueert de les met de leerlingen.
 • is bereikbaar voor communicatie naar scholen en Nieuwe Veste, via e-mail of telefoon.

Belangrijk: kinderen hebben aan de les van de aanbieder een positieve beleving overgehouden. Nieuwe Veste heeft de intentie om bij iedere aanbieder te komen kijken om te zien of de kwaliteit van het aanbod op peil is. Mocht een aanbieder niet aan bovenstaande eisen voldoen, dan gaat Nieuwe Veste in gesprek met de aanbieder en komen we nog een keer kijken. Mocht de leskwaliteit onvoldoende blijven, dan vervalt onze samenwerking.

Review door aanbieder. Nieuwe Veste blijft graag op de hoogte van de ervaringen van aanbieders. Heb je iets vervelends of geweldigs meegemaakt op een school: laat het ons weten. We vragen je opvallend negatieve óf positieve ervaringen te sturen aan onderwijs@nieuweveste.nl. 

© Cultuurwinkel Breda