Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Leerlingen VO
Muziek Impuls
“Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Meer muziek in de klas, dat is de titel van het landelijke programma om een boost te geven aan muziekonderwijs op de basisscholen en is de titel van een regeling voor de scholen om dit ook te realiseren. Bredase scholen onderschrijven dit.


De regeling Impuls Muziekonderwijs
Eind 2014 maakte minister Bussemaker bekend dat zij tot 2020 € 25 miljoen extra beschikbaar stelt voor muziekonderwijs op basisscholen door de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met culturele instellingen zoals gezelschappen, podia, vakdocenten, harmonieën, brassbands, fanfares en orkesten.

Circa 17 basisscholen in Breda zijn bezig met een aanvraag voor deze regeling en wij helpen hen daarbij. Deze scholen hebben nagedacht wat muziek onderwijs voor meerwaarde heeft voor de leerlingen en de school, welk doel zij in drie jaar tijd willen behalen op gebied van deskundigheid in de klas, verbinding van onderschool naar buitenschool en de organisatie van muziekonderwijs op school.

Goed cultuuronderwijs is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkelingen van kinderen, voor hun creativiteit en voor de creativiteit van onze samenleving. Er is groot draagvlak in de samenleving voor cultuureducatie en in het bijzonder voor meer en beter muziekonderwijs. 85% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.

Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen de mensen voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met culturele instellingen zoals gezelschappen, podia, vakdocenten, harmonieën, brassbands, fanfares en orkesten.

Deze regeling valt mooi samen met hoe we in Breda cultuuronderwijs organiseren: de scholen maken keuzes voor cultuureducatie vanuit de visie van de school. Cultuurcoaches helpen hen daarbij. Daarbij wordt goed gekeken naar wat de school wil, al doet en wat de mogelijkheden zijn om de doelen te bereiken op inhoud en organisatie. Er gebeurt al zoveel en juist in samenhang van alle activiteiten kan een meerwaarde ontstaan.
De meeste basisscholen volgen als verkenning van de kunsten het cultuurmenu De Ontdekking en aanvullend maken zij keuzes voor activiteiten en aanbod. Hierin kan ook gekozen worden om meer focus te leggen op muziek. Daarvoor zijn programma’s ontwikkelt die op elkaar afgestemd een aanzet zijn voor een doorlopende leerlijn. Naast programma voor de leerlingen worden vaardigheidstrainingen aangeboden voor leerkrachten.
Om de inhoudelijke samenhang te borgen werken we in Breda met de Culturele Ladekast. Deze beschrijft de meerwaarde en specifieke leeropbrengsten voor cultuureducatie algemeen en per kunstdiscipline. Iedere discipline is voor het basisonderwijs uitgewerkt tot leerdoelen per dubbel leerjaar, gebaseerd op de kerndoelen, de leerlijnen van SLO en de culturele vermogens.
Zo geeft de Culturele Ladekast ook voor muziek een inhoudelijk kader, waarin samenhang en opbouw zijn verankerd.  Zowel de school als de culturele instelling kunnen daarmee hun activiteiten per dubbel leerjaar bepalen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Iedereen heeft daarin een rol die we beschrijven in drie domeinen: wat de school zelf doet, wat de culturele instelling doet en wat er in samenwerking wordt gedaan.

Centraal staat uiteraard de leerling die we plezier willen laten beleven aan muziek spelen, zingen, bewegen en luisteren. We gunnen elk kind een muzikale ontwikkeling door ze bewust om te laten gaan met gevoelens die muziek bij ze oproept. Zowel als ze muziek maken als wanneer ze die beluisteren. Muziek heeft een enorme betekenis voor mensen, is verstrengeld met een scala aan sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Leerlingen dienen niet alleen ter ervaren dat muziek iets met ze doet, maar zich ook bewust worden van het feit dat ze er zelf iets mee kunnen doen. Van zingen, spelen en improviseren tot componeren, luisteren en bewegen.

Om dat te bereiken helpen we de scholen onder andere bij het komen tot een aanvraag van de Muziek Impuls. Wanneer deze wordt gehonoreerd zal de school haar plannen concreet maken en daarbij een partner zoeken die hen daarbij kan helpen: de vele Bredase culturele aanbieders. Zo kunnen we met elkaar bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van de Bredase leerlingen. Op school én daarbuiten.

Voor meer informatie over de Muziekimpuls, neem contact op met onderwijs@nieuweveste.nl 

© Cultuurwinkel Breda