Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Cultuureducatie VO (Algemeen)
Aan het einde van de basisschool kiezen leerlingen voor één van de soorten voortgezet onderwijs: vmbo, havo of vwo. Hier vind je informatie over de positie van cultuureducatie in de verschillende leerniveaus.

Onderbouw
Voor de onderbouw zijn 58 kerndoelen omschreven, verdeeld over zeven leergebieden. De inhoudelijke streefdoelen voor cultuureducatie worden beschreven in onderstaande leergebieden.

 • Kunst en Cultuur Het algemene doel van dit leergebied is dat leerlingen ‘een brede oriëntatie op kunst en cultuur’ ontwikkelen. De kerndoelen 48 t/m 52 hebben betrekking op dit leergebied. Het leergebied biedt onderdak aan de vakken muziek, dans, drama, de beeldende vakken (handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen) en audiovisuele vorming. Erfgoededucatie is hierin verweven en valt bovendien onder het leergebied Mens en Maatschappij.
 • Mens en Maatschappij Bijvoorbeeld in kerndoel 40: omgaan met historische bronnen.

Voor meer informatie over de leergebieden en kerndoelen in de onderbouw, zie LKCA.
 

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt het onderwijs gedifferentieerd aangeboden voor het vmbo, havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) of vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

In het vmbo wordt cultuureducatie ondergebracht onder de vakken Kunstvakken 1 en 2.

 • Kunstvakken 1 bestaat uit twee verplichte onderdelen: het leergebied Kunst en Cultuur in de onderbouw (zie hierboven) en het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in de bovenbouw. Bij CKV ondernemen leerlingen vier culturele activiteiten en houden zij een kunstdossier bij.
 • Kunstvakken 2 Leerlingen kunnen in het vrije deel van de theoretische en gemengde leerweg één van de Kunstvakken 2 kiezen: dans, drama, muziek of beeldende vakken (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving, film of fotografie). Kunstvakken 2 wordt afgesloten met een centraal schriftelijk examen en een praktijkexamen.

In de havo en vwo zijn dat de volgende vakken

 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, voorheen CKV1) is een verplicht vak binnen het algemene deel van de Tweede Fase. CKV heeft cultuurdeelname als doel. Samenwerking met culturele instellingen is hierbij van groot belang.
 • Kunst algemeen (voorheen CKV2 ) behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Aan de hand van zes invalshoeken worden zes onderwerpen bestudeerd. Kunst Algemeen wordt afgesloten met een centraal examen.
 • Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek (voorheen CKV3) bestaat uit twee vakonderdelen: praktijk en vaktheorie. Leerlingen kiezen voor één discipline. De praktische en vaktheoretische delen worden afgesloten met een schoolexamen.

Leerlingen op het vwo en gymnasium kunnen in plaats van CKV kiezen voor KCV:

 • Klassieke Culturele Vorming (KCV) Hierbinnen staat de antieke cultuur centraal. KCV wordt in de toekomst samengevoegd met Latijn en Grieks. Zo ontstaan twee nieuwe vakken: Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC).

Op sommige scholen worden de kunstvakken oude stijl nog gehanteerd. Dit zijn tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving en muziek. Deze vakken worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen.

Examenonderwerpen
Bij het centrale examen voor Kunstvakken 2 (vmbo), Kunst Algemeen en Tehatex (havo/vwo)  staan per jaar verschillende onderwerpen centraal. Aan culturele instellingen het advies om met hun aanbod voor de VO bovenbouw aan te sluiten op deze onderwerpen.


Stimuleringsregelingen

 • Cultuurkaart
  Alle scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen een digitale cultuurkaart krijgen. Met de Cultuurkaart krijgen jongeren korting bij culturele instellingen en culturele activiteiten. De Cultuurkaart wordt verspreid door CJP. Meer informatie op Cultuurkaart.
   
 • Cultuurprofielschool
  Het ministerie van OCW ondersteunt scholen om zich te ontwikkelen tot cultuurprofielschool. Cultuurprofielscholen profileren zich op het gebied van kunst en cultuur. Zij integreren de kunstvakken in andere vakken, en werken nauw samen met culturele instellingen. Sommige scholen bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen die willen doorstromen naar het kunstonderwijs. Meer informatie op Cultuurprofielscholen


 

© Cultuurwinkel Breda