Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Maatwerk aanvragen
1. Voor scholen die het cultuureducatiebeleidsplan willen herijken op basis van een doorlopende leerlijn of structurele projecten willen opzetten, waarbij wordt samengewerkt met een (of meerdere) culturele instelling(en), heeft Cultuurwinkel Breda het maatwerktraject opgezet.
2. Voor maximaal twee instellingen per jaar kan ook maatwerk worden aangevraagd als zij een project willen opzetten met een of meerdere scholen.


Om maatwerk te kunnen realiseren is de vraag van de school essentieel. Cultuurwinkel Breda kan ondersteuning geven bij het formuleren van een vraag vanuit de visie van de school of instelling en bij het invulling geven aan een activiteitenplan met structurele projecten tussen school en culturele instellingen. Daarvoor is een uitvoeringsbudget op basis van cofinanciering tussen de school, de culturele instelling en Cultuurwinkel Breda beschikbaar.

De maatwerkregeling wordt als volgt ingevuld vanaf 1 oktober 2017.
Loopperiode van de subsidie is minimaal 2 schooljaren die in te delen is in de volgende fases:

 • Fase 1: Voorbereiding/ontwerpfase
 • Fase 2: uitvoerende fase: pilot periode  
 • Fase 3: evaluatie / bijstellen project  voor structureel inbedding in het programma van de school.
  Na de toekenning zal met de school een tijdspad worden opgesteld n.a.v. de verschillende fases met daarbij behorende terugkoppelmomenten.

Overall doel van de maatwerk regeling blijft:

 • Verbeteren kwaliteit cultuureducatie om daarmee zo optimaal mogelijk de verschillende creatieve vermogens en vaardigheden van de leerling te stimuleren.
 • Stimuleren samenwerking school en culturele instelling

Toelichting op en de voorwaarden van de regeling:

Wie kan aanvragen?
• VO school (VSO, VMBO, Havo en VWO) binnen Breda
• Culturele instelling uit Breda

Waarvoor kun je aanvragen?

School
Scholen kunnen zoals voorheen een maatwerk aanvraag indienen voor maximaal 5000 euro. Het geld wordt gebruikt tbv:
• Begeleiding / ondersteuning (her)schrijven cultuurbeleidsplan (of cultuurparagraaf binnen schoolbeleidsplan) op basis van doorlopende leerlijn.
• Ontwikkeling en uitvoer van cultureel aanbod / product i.s.m. culturele instelling waarbij structurele samenwerking of herijken aanbod leerlingen doel is. Bij voorkeur wordt vakoverstijgend gewerkt.
• Deskundigheidsbevordering team / docenten.

Culturele instelling 
Hiervoor is een totaalbedrag van 5000 euro per jaar beschikbaar. Instellingen mogen maximaal 2500 euro aanvragen.
De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Het project heeft duidelijke wortels in de stad. Het project verbindt diverse Bredase partijen of heeft een duidelijk link met de historie, heden of toekomst van Breda.
• Het aanbod wordt ontwikkeld i.s.m. een of meerdere scholen
• De intentie van het project is om terugkerend te zijn of levert een duurzaam resultaat op.

Nb:

 • Het is niet mogelijk een aanvraag te doen voor een project dat al Maatwerkgeld ontvangen heeft tenzij er een duidelijke vervolgstap wordt gezet.
 • Aanvragen van instellingen waarin samenwerking met meerdere klassen en/of scholen wordt gerealiseerd zijn kansrijker. 
 • Scholen en instellingen die niet eerder maatwerkgeld ontvangen hebben krijgen voorrang.


Wanneer kun je aanvragen?

Deadline voor aanvragen 2017:  1 maart (ronde 1)  en 1 oktober (ronde 2)
Beoordeling en toekenning / afwijzing binnen 1 maand.  

Procedure
• Oriënterend gesprek met consulent VO.
• Vraag helder formuleren (al dan niet i.s.m. consulent) + sluitende begroting maken. Download formulier onderaan deze pagina
• Aanvraag indienen (max 2x a4) bij Cultuurwinkel.

Voorwaarden

 • Project stimuleert de verschillende creatieve vermogens en vaardigheden van de leerling zoals ze staan omschreven in de culturele ladekast. Bij de uitvoering wordt De Culturele Ladekast als instrument (bijlage matrix) ingezet om samenhang te garanderen.
 • Het aanbod is lesstof vervangend of verrijkend.
 • Het aanbod verbindt bij voorkeur school en omgeving.
 • Het project of de opbrengsten van het project worden geborgd in curriculum van de school binnen een leerjaar of door de leerjaren heen (doorlopende leerlijn.)
 • De aanvrager gaat een verplichting aan om het proces en de resultaten met Cultuurwinkel en andere scholen / instellingen te delen bijv. op de VO bijeenkomsten.
 • Na elke fase is er een terugkoppelmoment met Cultuurwinkel over de voortgang. Dit kan in de vorm van een verslag of een gesprek. Uitkomsten hiervan worden gedocumenteerd samen met beeldmateriaal van de voortgang. Verantwoordelijkheid voor deze terugkoppelmomenten ligt bij de school of instelling en zijn een vereiste bij het toekennen van de subsidie.
 • Mocht tijdens het traject een school kiezen om te wisselen van samenwerkende instelling dan moet de school dit verantwoorden tijdens een van de terugkoppelmomenten op basis van de inhoud en doelstellingen van het project.
 • In het evaluatieverslag moet naar voren komen hoe dit project ervoor heeft gezorgd dat er gewerkt is aan structurele kwaliteitsverbetering binnen de school. Daarnaast moet omschreven worden op welke manier er gevolg gegeven wordt aan het project.
 • CWB wordt benoemd als co-financier (mede mogelijk gemaakt door…) in alle communicatie over het project.
 • Als er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan door de school of instelling dan kan Cultuurwinkel overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

Hoeveel kun je aanvragen?
Aanvraag is op basis van matching. Het bedrag dat via maatwerk wordt bijgedragen moet door de aanvrager gematcht worden (in uren en middelen). Maximale bijdrage van Cultuurwinkel Breda voor scholen is €5000,-, voor culturele instellingen €2500,-. 

Rol Cultuurwinkel Breda
Cultuurwinkel Breda biedt ondersteuning bij het formuleren van een vraag vanuit de visie van de school. Cultuurwinkel Breda adviseert bij het invulling geven aan een activiteitenplan met structurele projecten tussen school en culturele instellingen met uitvoeringsbudget op basis van een cofinanciering tussen de school, de culturele instelling en Cultuurwinkel Breda. Daarnaast kan Cultuurwinkel Breda adviseren en meedenken bij het realiseren van projecten. En Cultuurwinkel besteed in haar communicatie aandacht aan de projecten op basis van gegeven input.

Overzicht Maatwerk aanvragen tot nu toe
Sinds 2014 hebben de volgende scholen ondersteuning gehad vanuit maatwerk:
2017:
Christoffel (Makersbase), Podium Bloos/Nieuwe Veste/Bibliotheek Breda (OLV,Mencia Mendoza)
​Mencia de Mendoza (Atelier Breda), Berkenhofcollege, Markenhage ( architectuurlessen)

2016:
Orion (ism Architectuurlessen), Nassau Talent (ism diverse partijen), Tiuri (ism Scala), Tessenderlandt (ism St. Cultuurbehoud), Stadsarchief (ism Bibliotheek Breda en de Nassau)
2015:
Stedelijk Gymnasium (ism deStilte en Nieuwe Veste), Scala (ism Tiuri), Nova Entree (ism Bloos)
2014:
De Nassau (ism Atelier Breda), Christoffel (ism o.a. Beam it Up!), Tessenderlandt (ism oa. st. Cultuurbehoud), Mencia (app ism Simon Nouwens) en OLV (ism Stadsarchief)

Vragen?
Neem contact op met deconsulenten jongeren:
Rose Noël                    r.noel@nieuweveste.nl
​Diantha de Vries          d.de.vries@nieuweveste.nl 

© Cultuurwinkel Breda