Cultuurwinkel Breda logo Project aanmelden
Maatwerk aanvragen
1. Voor scholen die het cultuureducatiebeleidsplan willen herijken op basis van een doorlopende leerlijn of structurele projecten willen opzetten, waarbij wordt samengewerkt met een (of meerdere) culturele instelling(en), heeft Cultuurwinkel Breda het maatwerktraject opgezet.
2. Voor maximaal twee instellingen per jaar kan ook maatwerk worden aangevraagd als zij een project willen opzetten met een of meerdere scholen.


REGELING MAATWERK  
Versie 18-1-2018 

 

Om maatwerk te kunnen realiseren is de vraag van de school essentieel. Cultuurwinkel Breda biedt ondersteuning aan scholen en instellingen die een concrete vraag hebben of willen formuleren. Daarbij wordt gestimuleerd dat de vraag gericht is op het structureel organiseren van cultuuronderwijs op school. Programma kan gerealiseerd worden in een cofinanciering tussen de school, de culturele instelling en Cultuurwinkel Breda. 

 • Algemene doelstellingen maatwerk regeling: 
 • Verbeteren kwaliteit cultuureducatie om daarmee zo optimaal mogelijk de verschillende creatieve vermogens en vaardigheden van de leerling te stimuleren.  
 • Stimuleren van identiteits- en burgerschapsvorming middels cultuureducatie, leesbevordering, mediawijsheid, en vakoverstijgende projecten.  
 • Stimuleren samenwerking school en culturele instelling 

Toelichting op en de voorwaarden van de regeling: 

Wie kan aanvragen? 

 • VO school (VSO, VMBO, Havo en VWO) 
 • MBO instellingen 
 • Culturele instelling uit Breda 

Waarvoor kun je aanvragen? 
School 
Scholen kunnen zoals voorheen een maatwerk aanvraag indienen voor maximaal 5000 euro. 
Het geld wordt gebruikt tbv: 

 • Begeleiding / ondersteuning (her)schrijven cultuurbeleidsplan (of cultuurparagraaf binnen schoolbeleidsplan) op basis van doorlopende leerlijn. 
 • Ontwikkeling en uitvoer van cultureel aanbod / product i.s.m. culturele instelling waarbij structurele samenwerking of herijken aanbod leerlingen doel is. Bij voorkeur wordt vakoverstijgend gewerkt. 
 • Deskundigheidsbevordering team / docenten. 

Culturele instelling 
Culturele instellingen kunnen ook een aanvraag indienen. Hiervoor is een totaalbedrag van 5000 euro per jaar beschikbaar. Instellingen mogen maximaal 2500 euro  aanvragen.
De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Het project heeft duidelijke wortels in de stad. Het project verbindt diverse Bredase partijen of heeft een duidelijk link met de historie, heden of toekomst van Breda. 
 • Het aanbod wordt ontwikkeld i.s.m. een of meerdere scholen 
 • De intentie van het project is om terugkerend te zijn of levert een duurzaam resultaat op. 

Nb:  
- Er kan niet door een instelling en door een school een aanvraag worden gedaan voor hetzelfde project. 
- Aanvragen van instellingen waarin samenwerking met meerdere scholen wordt gerealiseerd zijn kansrijker. 
- Scholen en instellingen die niet eerder maatwerkgeld ontvangen hebben krijgen voorrang. 

Wanneer kun je aanvragen? 
1 maart  (ronde 1) 
1 oktober (ronde 2) 
 

Procedure 

Oriënterend gesprek met consulent VO. 

het indienen van de aanvraag voor: 
1 maart  (ronde 1)    of  
1 oktober (ronde 2) 

1.School of instelling krijgt 1 maand, na het indienen van de aanvraag, om de aanvraag verder compleet te maken (max 2x a4). Er opmerkingen of aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de aanvraag, zoals het sluitend maken van de begroting of het verhelderen van de vraag. 
2. Cultuurwinkel stuurt een definitieve toekenning van de subsidie die ondertekend moet worden door de directie van de school of instelling. Max. 6 weken na het indienen van de 1e aanvraag. 
3.Na de toekenning zal met de school een tijdspad worden opgesteld n.a.v. de verschillende fases met daarbij behorende terugkoppelmomenten. 
4.In het jaar van de toekenning van de subsidie moet de school een factuur sturen naar Cultuurwinkel voor 1 dec.

Loopperiode van de subsidie is minimaal 2 schooljaren die in te delen is in de volgende fases: 
Fase 1: Voorbereiding/ontwerpfase 

Fase 2: uitvoerende fase: pilot periode    
Fase 3: evaluatie / bijstellen project  voor structureel inbedding in het programma van de school 
 

 Voorwaarden 

 • Project stimuleert de verschillende creatieve vermogens en vaardigheden van de leerling zoals ze staan omschreven in de culturele ladekast. Bij de uitvoering wordt De Culturele Ladekast als instrument (bijlage matrix) ingezet om samenhang te garanderen.  
 • Het aanbod is lesstof vervangend of verrijkend. 
 • Het aanbod verbindt bij voorkeur school en omgeving. 
 • Het project of de opbrengsten van het project worden geborgd in curriculum van de school binnen een leerjaar of door de leerjaren heen (doorlopende leerlijn.) 
 • De aanvrager gaat een verplichting aan om het proces en de resultaten met Cultuurwinkel en andere scholen / instellingen te delen bijv. op de VO bijeenkomsten.  
 • Na elke fase is er een terugkoppelmoment met Cultuurwinkel over de voortgang. Dit kan in de vorm van een verslag of een gesprek. Uitkomsten hiervan worden gedocumenteerd samen met beeldmateriaal van de voortgang. Verantwoordelijkheid voor deze terugkoppelmomenten ligt bij de school of instelling en zijn een vereiste bij het toekennen van de subsidie.  
 • Mocht tijdens het traject een school kiezen om te wisselen van samenwerkende instelling dan moet de school dit verantwoorden tijdens een van de terugkoppelmomenten op basis van de inhoud en doelstellingen van het project.  
 • In het evaluatieverslag moet naar voren komen hoe dit project ervoor heeft gezorgd dat er gewerkt is aan structurele kwaliteitsverbetering binnen de school. Daarnaast moet omschreven worden op welke manier er gevolg gegeven wordt aan het project. 
 • CWB wordt benoemd als co-financier (mede mogelijk gemaakt door…) in alle communicatie over het project.  
 • Als er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan door de school of instelling dan kan Cultuurwinkel overgaan tot het terugvorderen van de subsidie.

Rol Cultuurwinkel Breda 

 • Cultuurwinkel Breda biedt ondersteuning bij het formuleren van een vraag vanuit de visie van de school. 
 • Cultuurwinkel Breda adviseert bij het invulling geven aan een activiteitenplan met structurele projecten tussen school en culturele instellingen met uitvoeringsbudget op basis van een cofinanciering tussen de school, de culturele instelling en Cultuurwinkel Breda. 
 • Daarnaast kan Cultuurwinkel Breda adviseren en meedenken bij het realiseren van projecten. En Cultuurwinkel besteed in haar communicatie aandacht aan de projecten op basis van gegeven input. 
 • Toekenning van de maatwerk subsidie is geen rechtmatige afspraak tussen instelling en school over de samenwerking. Dit zal apart moeten vastgelegd in een offerte vanuit de instelling.


 

© Cultuurwinkel Breda